detail projektu

← všechny projekty
STUSEN
další projekt →
Otevřít prezentaci
STUSEN
STUSEN
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Cílem je tuto alternativu bydlení zpropagovat v mediálním prostoru, získat podporu magistrátu v právních a finančních otázkách a zlepšit životní podmínky určitému množství obyvatel hlavního města.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Cílem projektu STUSEN je vytvořit platformu pro mezigenerační bydlení. Ve městě se dlouhodobě studenti vysokých škol potýkají s limitovanou kvalitou a počtem ubytovacích prostor, cena nájomného vylučuje časť mladých lidí z přístupu ke vzdělání. Populace Prahy na druhé straně stárne, v roce 2019 tvořili obyvatelé Prahy nad 65 let již 19% populace, což je od roku 2001 nárust o víc než 14%. Část z nich trpí i zhoršující se ekonomickou situaci, podíl seniorských domácností v rámci příspěvku na bydlení v Praze je ve výši 37%. Spolubydlení studenta a seniora je řešením problému obou cílových skupin.Student získává přístup k levnému ubytování výměnou za předem definovanou formu pomoci seniorovi, zatímco senior benefituje z dodatečného příjmu a ujišťující společnosti, což mu umožní delší autonomii ve vlastním bydlení. Role platformy STU-SEN je v spárování správné dvojice a její zastřešení počas celého spolužití.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
V aktuální fázi jsme vypracovali business plán, navrhli marketingovou strategii, rozpracovali ji do dílčích akčních plánů a navázali spolupráce s organizacemi pracujícími se seniory i s praktickými lékaři. Proveditelnost na český trh jsme testovali desítkami osobních setkání se seniory a studenty.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Lidé se upřímným zájmem o mezigenerační sblížení, konkrétně: Senioři bydlící v Praze sami, kteří disponují jedním volným pokojem, trpí sociální izolací, současně chtějí zůstat bydlet ve vlastním ale potýkají se s lehkou ztrátou autonomie. Studenti vysoké školy s finančními potížemi s bydlením či nedostatkem soukromí, vybavení chutí pomáhat a navázat blízky vztah se seniorem.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
S cílem šíření osvěty mezigeneračního bydlení organizujeme přednášky na téma “Jak se žije seniorům v Česku a v zahraničí” na kontaktních místech partnerských organizací, v budoucnosti i za podpory městských částí, kterých agendou je i osamělost seniorů. Stěženým partnerem jsou i lékařské komunity, které projekt podporují jako formu prevence zhoršení zdravotního stavu.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
O zlepšení kvality života seniorů a studentů v Praze usiluje městská část Praha 6 a 1, které nabízí studentům bytovou jednotku za zvýhodněnou cenu výměnou za dobrovolnickou činnost. Také zde působí program Adopce seniorů s cílem zmírnit osamělost starší části populace. Inspirovali jsme se četnými státy Evropy, v osobném kontaktu jsme s francouzskou platformou Cohabilis.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Nasloucháním seniorům jsme si uvědomili, že je pro ně náš koncept naprosto neznámý. Je to heterogenní skupina s potřebou specifické komunikace a času pro vybudování důvěry. Prekážkou, ale ne neprekonatelnou je způsob dofinancování z externích zdrojů. Při stárnoucí populaci a Praze jako městě s prvními příčkami v nedostupnosti bydlení má ale projekt dlouhodobé uplatnění.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Zkušený marketér, praktický lékař pracující přes 5 let na výzkumu demencí, medička a budoucí neuroložka se zkušeností mezigeneračního spolubydlení z Francie a student podnikání a managementu. Naší největší předností je heterogenita týmu, díky čemuž se snažíme k řešení problematiky přispět z různých úhlů pohledu. Jsme obyvatelé Prahy a studentská témata jsou nám blízká.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Nejlepším lékem je prevence. Jak? Snížením rizika demence, kardiovaskulárních i dalších nemocí odstraněním nedobrovolné samoty seniorů. Poskytnutím ubytování studentům, kteří by jinak nestudovali nebo na studium měli méně času kvůli nedostatku financí. Nechceme aby Česko patřilo ke krajinám, ve kterých je již při narození rozhodnuto, jestli budeš mít šanci vystudovat vysokou školu.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Existují dva typy startupů. Ty, které mají vizi zvyšování příjmů, a pak ty, které mají sociální přesah. Věříme, že mezigenerační bydlení má silný sociálně zdravotní přesah a sílu měnit životy jednotlivců a posléze i společnosti. Nedostupné bydlení a stárnutí populace jsou dlouhodobé problémy, které se podle údajů budou jen zhoršovat a proto Praha potřebuje sociální inovace jako je tá naše.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Platforma mezigeneračního bydlení pomůže městu pokrýt ubytovací potřeby pro studenty VŠ, které jsou dlouhodobě přetížené. Zároveň prohloubí mezigenerační solidaritu ve městě a přiblíží ho tím k jiným evropským metropolím. Ujišťující přítomnost studenta umožní seniorům zůstat bydlet ve vlastním, což odlehčí pražským domovům pro seniory a pečovatelským službám, které se potýkají s nedostateční personální a ubytovací kapacitou.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
První cílová skupina jsou VŠ studenti mající vztah k seniorům (sociální cítění), z primárně nižší socioekonomické vrstvy - komunikace na sociální síti. Druhou jsou senioři, kteří bydlí sami, trápí je lehká ztráta autonomie a disponují jedním volným pokojem. Komunikace se seniory bude probíhat přes osoby, kterým důvěřují - jejich lékař, seniorská organizace, sociální pracovník, pečovatel nebo rodinný příslušník. Důležitá je také přítomnost v mediálním prostoru, a to rozhlasovým, tištěným i televizním.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Do nákladů je potřeba zahrnout mzdu pro správce, který zajistí pohovory se studenty i seniory a pravidelně bude sledovat jejich spolubydlení. Dále je třeba zohlednit náklady na služby právníka, psychologické poradenství, reklamu v různých médiích a provoz webových stránek, které budou obsahovat CRM databázi a klientskou zónu.
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
Odhadované finanční náklady na zajištění provozu prvního roku jsou ve výši 1 milion Kč. Kromě případné pomoci od Nakopni Prahu jsou další alternativy spolupráce s jinými inovačními sociálními fondy, které mají sociálně zdravotnický přesah a zabývají se řešením stárnutí populace či rovným přístupem ke vzdělání
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
Pro úspěšnou komunikaci projektu je esenciální vytvoření prvních pilotních dvojic. Dále je zapotřebí představit tento koncept co největšímu počtu pracovníků různých profesí, kteří jsou v každodenním kontaktu se seniory. V případě umístění bychom od Nakopni Prahu uvítali mimo jiné i podporu programátora. Výhra by pro nás znamenala také důvěryhodnost v očích seniorů, což je naprosto klíčové
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Od Nakopni Prahu jsme získali cenné rady ohledně projektového řízení, finanční rozvahy a marketingu. Po řadě hloubkových rozhovorů pro pochopení cílové skupiny se nám také podařilo uspořádat přednášku v jedné z největších seniorských organizací v Praze, a navázali jsme komunikaci s řadou dalších. Finalizujeme náš web. Publikovali jsme rozhovor v tištěných médiích, a další jsou v přípravě.
Otázky poroty

radim
Jak zajistíte, aby se senioři o aplikaci dozvěděli a zaregistrovali se do ní?
Senioři se k novým věcem staví nedůvěřivě. Oslovujeme je proto převážně přes osoby, kterým důvěřují. Je navázaná spolupráce s Elpidou a plánujeme oslovit další seniorské organizace, praktické lékaře a zaměstnavatelé dětí seniorů. Po vytvoření první dvojice, využijeme i mediální prostor, např. pořad Sama Doma i tištěné médiá (městských částí). Seniorům s registrací pomůžeme po kontaktu osobně my.
radim
Proč by senior nemohl nabídnout svůj byt (pokoj) za zvýhodněnou cenu a s uváděnými podmínkami na dnes dostupných webových stránkách a aplikací? Je to otázkou pouze nabídky a poptávky, jež se dají zprostředkovat na dnes již existujících platformách.
Určitě by to šlo, pokud by tento koncept byl v České republice známý, což dnes není - je tak nevyužitý potenciál ubytovacích kapacit a kumuluj se negativní dopady samoty. Platforma staví na solidaritě, zajišťuje mediátora pro seznámení a pravidelné kontroly dvojice, pomáhá verbalizovat potřeby obou stran, zajištění kvality daného pokoje. Součastí výzkumné časti projektu jsou neurologické kontroly.
iva
Jak je řešena bezpečnost seniora a smlouva o podnájmu?
Platforma zajistí nájemní smlouvu, která bude obsahovat část pro specifikaci individuálních závazků studenta vůči seniorovi. Smlouva bude podepsána minimálně na 10 měsíců. Kritériem účasti v programu je senior bez kognitivního deficitu a s mírně sníženou autonomií. Platforma ověřuje totožnost studenta, i prostřednictvím vysoké školy, ale student sám o sobě nezajišťuje bezpečnost seniora.