detail projektu

← všechny projekty
archiSCORE
další projekt →
Otevřít prezentaci
archiSCORE
KA-KA-LI
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Získání podpory při rozjetí projektu, navázání partnerství, networking. Možnost ověření projektu s městskými zástupci, identifikování klíčových funkcionalit.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Projekt řeší problematiku vyhodnocování architektonických soutěží i neefektivní komunikaci soutěžních výsledků. Naše řešení bude pomocí BIM poskytovat evidance-based základ pro vyhodnocování soutěží a zdigitalizuje a zautomatizuje celý soutěžní proces. Hlavním přínosem projektu je úspora nákladů a času, zrychlení povolovacích procesů, zvýšení objektivity a transparentnosti a podpora participace.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Ověřujeme problém a koncept a část řešení máme rozpracované v Microsoft Power Platform. V současnosti máme za sebou hloubkové rozhovory se 7 aktéry, a další rozhovory nás ještě čekají. Zároveň jsme již uzavřeli strategická partnerství v oblasti udržitelnosti (Rethink architecture), BIM navrhování (Martin Jan Rosa) a participace (Participation Factory).
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Naše cílová skupina jsou zadavatelé, tedy zejména města nebo developeři. Vedlejší cílovou skupinou můžou být současní organizátoři soutěží, kterým můžeme pomoci i v rámci přezkoušení soutěžních návrhů. Konečnými beneficienty jsou pak občané jako veřejní poplatníci a uživatelé veřejných prostranství a budov.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Bez toho to snad ani nejde. Zapojujeme jí od první chvíle. Děláme rozhovory s architekty-účastníky, porotci, organizátory, zadavateli i zaštiťující organizací ČKA. Po rozhovorech přijdou na řadu dotazníky. Zatím se chceme více držet otázek na ověření problému a konceptu řešení. Postupně budeme ověřovat funkcionality a pak demo a MVP. Máme předdoluvenou prezentaci s řešením na ČKA.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
Stávající alternativou je dělat vše dál po staru, tzn. organizační podklady dál ručně a vyhodnocování na základě subjektivního hodnocení plachet. Inovativnost spočívá v aplikaci moderních nástrojů a zejména datově analytickém přístupu v prostředí architektury a jejího vyhodnocování. Inspirace je v business intelligence nástrojích, které propojují analytiku, automatizaci a aplikační prostředí.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Náš nástroj přináší nový přístup a výraznou změnu, což je vždy citlivé. Porotcům v soutěžích se může zdát, že se jim ubírá prostor pro jejich názor a snižuje se váha jejich hodnocení a rozhodnutí. Největší riziko tedy vnímáme v neporozumění cílů našeho nástroje, který chce porotcům i zadavatelům poskytnout více informací o návrzích a dělat tak informovanější rozhodnutí.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Náš tým je tvořen 3 silnými a cílevědomými ženami - architektkami, které se nebojí řešit komplexní témata. Jsme přáteli i v osobním životě, máme dohromady 5 dětí, jsme flexibilní. Rádi propojujeme technologie, umění a udržitelnost. Máme zkušenosti s vytvářením BI nástrojů i jejich užitím v rámci prostorového i strategického rozvoje, i s architektonickými soutěžemi.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Dlouhodobě se zajímáme o problematiku dat v architektuře a developmentu. Vidíme v této oblasti velký potenciál a myslíme si, že tento obor bude v blízké době procházet významnou evolucí. Zároveň chceme pomoci udržitelné architektuře, jejíž přínosy lze efektivně demonstrovat právě daty.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Náš projekt řeší celospolečenský problém - nakládání s veřejnými zdroji i proměnu prostředí kolem nás. A komunikaci tohoto směrem k veřejnosti. Naše řešení je zároveň relativně snadno proveditelné a může využívat již existující digitální nástroje. Zároveň je naše řešení v souladu s dlouhodobou strategií a koncepcí Prahy i ČR (Klimaplán, Smart City, Odpovědné zadávání veřejných zakázek).
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Město jako zadavatel architektonických soutěží získá kvalitnější návrhy, u kterých jsou jasně vyhodnocené jejich přínosy a hodnoty. Město také získá nástroj pro efektivní systémovou participaci, a zvýšení transparentnosti. Díky tomu může svůj rozvoj realizovat rychleji a ušetřit finanční prostředky.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
Budeme sjednávat partnerství s organizátory a aktivně oslovovat zadavatele chystaných soutěží. Naše řešení budeme představovat také skrze ČKA i jiné zájmové platformy. Budeme využívat video-představení i online a osobní prezentace na základě našeho již vytvořeného MVP. Naše dílčí řešení pro přezkoušení návrhů a interaktivní komunikaci návrhů budeme v prvních 3 měsících prodávat za zaváděcí ceny.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Cena za naše MVP řešení v low-code platformě se bude dle zapojení v procesu soutěže a rozsahu soutěže pohybovat v rozmezí cca 90K-1,2mio za zakázku. Za první rok fungování budeme cílit na tržby okolo 4,1mio s variabilními náklady ve výši 2,5mio a fixními náklady ve výši 1,6mio. Pro další fázi - vlastní „hard-code“ aplikaci budeme finanční plán tvořit na základě zpětné vazby z trhu.
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
Protože vznikáme z již rozjeté firmy urbiq a máme první verzi MVP v low-code řešení, nepotřebujeme nutně na zajištění provozu pro tuto fázi externí zdroje. Případnou výhru využijeme pro zapojení doménových odborníků do našeho řešení a podporu prodeje. Externí peníze plánujeme řešit až po cca 5 zasmluvněných projektech, dle zpětné vazby a na základě podrobnějšího finančního plánu.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
Naše první verze MVP je již zpracovaná v MS low-code platformě. V následujících 2 měsících plánujeme naše řešení představovat v odborných kruzích, ověřovat dílčí funkce a řešení dále rozvíjet s externími odborníky. Do 2 měsíců se chceme domluvit na několika zakázkách. Potřebujeme tedy hlavně rozvinout sales - dopracovat návrh zákaznické cesty a vyladit naše řešení na základě zpětné vazby.
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Před Nakopni Prahu byla pouze myšlenka. V rámci Nakopni Prahu jsme zpracovali analýzy a první verzi MVP, které je už připravené na první ověření v provozu. Spolupráci jsme navázali s Participation Factory, Rethink architecture, ardit, ČKA, ČVUT UCEEB i několika organizátory soutěží, máme domluvenou schůzku na IPRu. Jsme otevření dalším spolupracím.
Otázky poroty

iva
Identifikovali jste legislativní překážky?
Ano, v naší problematice je nutné dodržovat zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zejména §143-150 - soutěž o návrh. A pak § 210-218 obecné informace o komunikaci a uveřejňování informací. Naše řešení tedy navrhujeme tak, aby bylo vše v souladu se zákonem.