detail projektu

← všechny projekty
Umění pro lidi
další projekt →
Otevřít prezentaci
Umění pro lidi
Umění pro lidi
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Sdílení umění ve veřejném prostoru každodenního života s cestujícími, lepší porozumění veřejnosti k otázkám dětí ze škol, možnost žákům ukázat všem lidem svou myšlenku, talent či problém.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Projekt MHD jako prostor pro vyjádření se zaměřuje na prázdné reklamní plochy v metru, tramvajích i autobusech. Tyto reklamní plochy lze využít efektivněji, a tedy jako prostor pro vyjádření studentů základních, středních a vysokých škol a také začínajících umělců. Pro prázdné reklamní plochy by vznikaly pravidelné soutěže, kam by pedagogové své žáky přihlašovali. Vznikly by webové stránky s informacemi o celém projektu společně s přihlašovacím formulářem. Soutěž by byla výjimečná v tom, že by vítězů bylo několik (stále jednáme o možném počtu reklamních ploch, které by nám PID uvolnila). Tímto projektem chceme zlepšit kvalitu života lidí v Praze a přiblížení umění a výtvarného přemýšlení studentů lidem.Chtěli bychom ukázat, že výtvarná tvorba má své místo v životě lidí a dokáže s různými lidmi komunikovat. Tento projekt má poukázat na důležitost výtvarného oboru, na jeho jedinečný způsob komunikace a způsob vyjádření sedmiletého dítěte i třicetiletého začínajícího umělce na dané téma.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Tento projekt je momentálně řešen s Pražskou integrovanou dopravou a s BigBoard, konkrétně s oddělením marketingu. Projekt je rozpracovaný, čekáme na konečný verdikt BigBoardu, až nám sdělí, kolik volných ploch nám jsou ochotni pro projekt dát. Každopádně je náš projekt velmi zaujal a doufáme tedy ve skutečnou realizaci.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Projekt je určený pro žáky ZŠ, SŠ i VŠ, dále také pro začínající umělce. Je zde také možnost spolupráce s dětmi s downovým syndromem. Projekt se však dotkne všech pražanů i návštěvníků Prahy.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Během vývoje projektu chceme zapojit studenty ZŠ a SŠ, se kterými momentálně tvořím výtvarné práce, které by v metru mohly být vystaveny. Veřejnost jsme zapojili dotazníkem, v rámci vývoje projektu bychom opět chtěli vytvořit dotazník, abychom zjistili, zda-li projekt funguje tak, jak má.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
Projekt by měl být dlouhodobým, alternativou je kratší doba, po kterou by se díla žáků a umělců vystavovala.Také nepočítáme s tím, že by nám PID dalo všechny reklamní plochy, je nám jasné, že se jedná o nějaký zdroj příjmu pro MHD. Náš projekt je inovativní svým nápadem sblížit práce žáků ze škol i začínajících umělců s veřejností.Inspiraci jsme načerpali z jiné aktivity v MHD, kterou byla poezie.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Jako největší překážky považujeme časté výměny výtvarných prací v MHD. Proto by každá “výstava” měla trvat určitou dobu. O podmínkách momentálně jednáme s lidmi z marketingu z PIDu, vymýšlíme, co je pro nás všechny reálné k uskutečnění. Jinak si myslíme, že projektu nic nebrání. Jestli je projekt úspěšný, by nám lidé dávali vědět pomocí dotazníku vyskytujícím se pod QR kódem na webových stránkách.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Sabina Kunstová - kreativec, student PEDF UK, vystudovaný grafický design,pedagog Filip Galandák - jednatel, mistr protipovodňové ochrany PVK zájem o umění (otec sochař a kameník) Naše silné stránky - zkušenosti z grafického designu a umění, a také pedagogické zkušenosti. Slabé stránky -nedostatek zkušeností s podobně velkými projekty. Zkušenosti máme s pořádáním výstav (VŠ, i ZŠ jako pedagog).
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Jako pedagog výtvarné výchovy vidím velké nepochopení předmětu výtvarná výchova ve školách. Rodiče a často ani žáci v tomto předmětu nevidí žádný smysl. Tento názor se bohužel natolik rozšířil, že se mění RVP, který umožňuje smazat výtvarnou výchovu a nahradit ji jinými předměty. Chtěli bychom ukázat, že umění je pro naše životy skutečně významné, je to způsob komunikace, který je nenahraditelný.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Námi vytvořený dotazník ukazuje, že je projekt pro lidi minimálně zajímavý, a že by takový projekt rádi viděli v pražských MHD. Jedná se o projekt, který by mohl být udržitelný a velmi přínosný pro všechny obyvatele Prahy i návštěvníky tohoto města.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Tímto projektem se snažíme o zlepšení kvality života lidí v Praze, přiblížení umění a tvůrčího přemýšlení studentů i začínajících umělců lidem. Chtěli bychom ukázat, že výtvarná tvorba má své místo v životě lidí a dokáže s různými lidmi komunikovat. Nové RVP (rámcový vzdělávací program), které bude pravděpodobně schválené, hovoří o tom, že výtvarná tvorba není natolik důležitou součástí vzdělávání, a chtějí ji tedy nahrazovat různými alternativami. Tento projekt má poukázat na důležitost výtvarného oboru, na jeho jedinečný způsob komunikace a způsob vyjádření sedmiletého dítěte i třicetiletého začínajícího umělce na dané téma. Chápeme, že MHP potřebuje reklamní plochy, díky kterým má určitý zisk. My však cílíme především na plochy, které jsou nevyužité a neustále prázdné (vnitřní prostory vozů metra, tramvají i autobusů).
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
Pokud budeme naše zákazníky brát jako tvůrce projektu, rádi bychom vytvořili projektu vhodnou reklamu (propagaci), webové stránky a též instagramový profil. Chtěli bychom oslovit především mladší generaci tvůrců, a tak je nejvhodnější využívat pro propagaci takové prostředky, které jim jsou nejbližší. Potřebujeme ovšem oslovit též školy, a tak zde necháváme prostor pro klasickou reklamu, jako je například pronájem reklamní plochy ve městě. Pokud ovšem budeme mluvit o divácích, cestujících v pražských MHD, pokusíme se je informovat prostřednictvím QR kódů nacházejících se u vytvořených děl. QR kód odkáže na naše webové stránky, kde se dozví vše o projektu. Stejně jako v galerii, některé dílo Vás zaujme více, některé méně. A o tom, které si získá Vaši pozornost, se budete chtít dozvědět více. QR kódy se samozřejmě budou umisťovat též na reklamy určené tvůrcům.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Externí zdroje 115 000,- (webový designér - 30 000,-, tisk plakátů (při počtu 10 kusů na metro, tramvaj, autobus) - 40 000,-, PID - instalace - 15 000,-, Propagace - 30 000,- ) reklamní plochy - na domluvě s PIDem a majiteli reklamních ploch odborná porota, výběr výtvarných prací (7 členů, 2000,- na osobu, setkání asi 3x ročně) 42 000,- Celkem cca 157 000,- (bez výdajů na reklamní plochy, dle domluvy s majiteli, může být okolo 50 000 ročně a více) Finanční odhad je však vytvořen na základě aktuální fáze projektu, pro přesnější finanční odhad bychom museli vytvořit mnoho poptávek na různých místech.
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
webový designér - 30 000,- tisk plakátů (při počtu 10 kusů na metro, tramvaj, autobus) - 40 000,- PID - instalace - 15 000,- Propagace - 30 000,- Grafický designér propagační materiály - vytvoříme sami, máme v týmu grafického designéra i fotografa
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
K realizaci bychom potřebovali vytvořit jednoduché a zajímavé webové stránky, které budou nejen pro tvůrce, kteří se do projektu zapojí, ale též pro diváky cestující v MHD. Na webových stránkách se dozví veškeré info k projektu, zároveň se zde budou moci přihlásit a ukládat své práce. Dále bychom potřebovali projekt propagovat, aby se o něm dozvědělo co nejvíce škol i začínajících umělců. K realizaci také potřebujeme dořešit organizační i finanční možnosti s majiteli reklamních ploch (počet ploch, kdo bude plakáty vyvěšovat do reklamních ploch, na jakou dobu budou výtvarné práce v MHD umístěny). Na tomto bodě neustále pracujeme, komunikace a organizace je ovšem složitá a vyžaduje ještě nějaký čas, jedná se totiž o nejdůležitější část našeho projektu.
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Jako lektorka výtvarného kroužku jsem s žáky pracovala na projektu MHD jako veřejný prostor. S žáky jsme se měsíc tématu věnovali, zabývali jsme se například tím, jak na nás prostor v metru působí. Následně vzniklo několik plakátů. Vytvořené plakáty jsme zatím nemohli poslat do vozů MHD, a tak jsme je vylepili na posprejovanou práci žáků na legální ploše. Stále komunikujeme s Bigboardem a Dopravními podniky, hledáme možné reálné řešení projektu. Nyní jsme též oslovili i PID a čekáme na vyjádření. Promýšlíme webové stránky a možnou propagaci projektu tak, aby se dostala k co nejvíce lidem. Na projektu neustále pracujeme a pokoušíme se ho dostat do reálné podoby, která bude fungovat a splní tak naše očekávání. Jak ukázal náš dotazník, na který odpovědělo 160 lidí, zájem o realizaci projektu je veliký. Spolupráci jsme navázali s lidmi z marketingu z DPP, Bigboardu a s některými školami. Díky workshopům jsme též poznali mnoho inspirujících osob, velké díky patří též lidem z OICT.
Otázky poroty

radim
Máte potvrzeno ze strany DPP že je projekt realizovatelný?
DPP nám v tuto chvíli nic neslibuje, jsou však ochotni o projektu jednat. Podle nejnovějších informací od společnosti DPP nám bylo v tuto chvíli doporučeno jednat s lidmi z BigBoard, kteří některé reklamní plochy vlastní.
radim
Se kterým pracovníkem ROPID řešíte tento projekt?
Omlouváme se, ale dopustili jsme se omylu a jednáme s DPP, nikoli s pracovníky z PID. Z DPP jednáme s lidmi z marketingu, především s panem MgA. Vítem Čechmánkem.